Matkailuvaunut

1.       Vaunun luovutus

Vaunu luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja palautetaan
takaisin siivottuna sekä wc tyhjennettynä. Vaunussa on kaksi kaasupulloa,
joista toinen on käyttöpullo ja toinen täysi varapullo. Palautettaessa on
toinen pullo oltava täysi. Lähtiessä on siis täysi pullo, sekä edelliseltä
vuokraajalta jäänyt vajaa pullo.

Vuokraajan on tarkastettava vaunu luovutushetkellä. Mahdolliset
puutteet merkitään tarkastusraporttiin. Vauriot joita ei ole kirjattu, tulevat
vuokraajan korvattavaksi. Kaikenlaiset mahdolliset vaurioiden korjaamiset
veloitetaan todellisten korjauskulujen mukaisesti.

2.       Vuokra-aika

Vuokra-aika sovitaan vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa
vaunun luovutushetkestä ja päättyy siihen hetkeen kun vuokraaja on palauttanut
vaunun vuokranantajalle. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa
hyvitystä, mikäli vaunu palautetaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.
Mikäli vaunun palautus viivästyy sovitusta, veloitamme 50 euroa/ h ja lisäksi
seuraavan varauksen mahdollisesta myöhästymisestä aiheutuneet lisäkulut. Jos
vaunua ei palauteta sovittuna aikana, eikä siitä ole erikseen sovittu, tehdään
poliisille ilmoitus mahdollisesta petoksesta.

3.       Vaunun käyttö

Vuokraaja sitoutuu käyttämään vaunua vain sille
tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan täytyy noudattaa ajaessaan
erityistä huolellisuutta. Vuokraajan tulee lukita vaunu aina poistuessaan sen
välittömästä läheisyydestä. Lisäksi vuokraaja lukitsee vaunun aisalukolla aina
kun vaunu on irrotettuna vetoautosta. Vaunua ei saa pysäköidä paikkaan, jossa
se on alttiina ilkivallalle. Vaunua ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
Vuokrasopimuksessa mainittu vuokraaja on vastuussa kaikesta vaunulle
tapahtuneesta riippumatta siitä kuka mahdollisen vahingon on aiheuttanut.
Vuokraaja tutustuu huolellisesti vaunun ohjekansioon, jossa on käyttöohjeet
vaunun tekniikkaan liittyen. Ohjekansiossa on tarkastuslista, jossa mainitut
asiat tulee hoitaa ennen vaunun palautusta. Vaunussa tupakointi on ehdottomasti
kielletty. Mikäli vaunussa on tupakoitu, vuokranantajalla on oikeus veloittaa
500 euron maksu. Vuokraaja vastaa kaikista sakoista ja
pysäköintivirhemaksuista, jotka vaunuun kohdistuvat vuokra-aikana. Vaunua ei
saa viedä Suomen ulkopuolelle ilman erillistä kirjallista lupaa.

Vaunua ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 

4.       Varausmaksu

Vuokrasopimus tulee voimaan, kuin vaunun varausmaksu 200
euroa on maksettu. Jos varausmaksua ei ole maksettu viikon sisällä, varaus
raukeaa. Mikäli vaunu on liikennevahingon, varkauden tms. syyn johdosta pois
vuokrauskäytöstä, palauttaa vuokranantaja varausmaksun ja maksetun vuokran
kokonaisuudessaan vuokraajalle. Vuokranantaja ei ole em. tai sen kaltaisissa
tapauksissa velvollinen korvaamaan vuokraajalle aiheutuneita ylimääräisiä
kuluja.

5.       Vuokran maksu

Vuokra maksetaan pankkitilille vähintään 21 vrk ennen vaunun
luovutusta. Mikäli vaunun luovutus on niin lähellä, että on syytä epäillä
pankkisiirron ehtimistä ennen luovutusta, voidaan poikkeuksellisesti maksu
suorittaa käteisellä. Vaunua luovutettaessa maksetaan kaikissa tapauksissa
vuokraajan nimissä olevalla pankki- tai luottokortilla 10 euron suuruinen
tunnistusmaksu. Maksu on osa kokonaisvuokraa ja ei näin ollen ole
lisäkustannus. Tunnistusmaksu on vakuutusyhtiön edellyttämä toimenpide
vakuutusturvan voimassaololle. Vaunua ei luovuteta, ennen vuokran ja tunnistamismaksun
suorittamista.

6.       Jälkilaskutus

Vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli vaunu
ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai vuokra-aikana on
tapahtunut vahinko tai rike, josta syntyy vuokranantajalle kustannuksia.

7.       Panttimaksu

Panttimaksu on 300 euroa. Tämä maksu maksetaan käteisellä
vaunua luovutettaessa. Pantti palautetaan vaunun palautuksen yhteydessä, kun
vaunu on palautettu sovittuna aikana ja on kaikilta osin vuokrausta edeltäneessä
kunnossa ehjä ja siivottu. Lisäksi toinen kaasupullo tulee olla täysi ja wc
tyhjennetty.

8.       Vakuutukset

Vaunussa on voimassa liikenne- sekä kaskovakuutus. Omavastuu
on 1200 euroa. Vuokraaja voi alentaa omavastuun 40 euron lisämaksulla 600
euroon. Mikäli vakuutus ei korvaa syntyneitä vahinkoja on vuokraaja velvollinen
korvaamaan vuokra-aikana vaunulle aiheutuneet vahingot, sekä vaunusta kadonneet
varusteet täysimääräisesti. Mikäli vaunu on vaurioitumisen johdosta pois
vuokrauskäytöstä, on vuokraaja velvollinen korvaamaan seisontapäiviltä vaunun
päivävuokran niiltä päiviltä kun vaunua ei ole voitu vuokrata varausten
mukaisesti kuitenkin enintään 30 vrk:n ajalta. Mikäli vaunulla ei ole
varauksia, korvataan voimassaolevan liikennevahinkolautakunnan
soveltamisohjeiden mukaista seisonta-ajan vuorokausikohtaista korvausta,
kuitenkin enintään 30 vrk:n ajalta. Seisonta-aika alkaa kulua alkuperäisestä
vaunun palautuspäivästä. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta ainoastaan, mikäli
vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutusyhtiöltä tai
vahingon aiheuttajalta. Mikäli vaurioituminen on seurausta vuokraajan
tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä
alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai vuokraaja on muutoin
rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan
aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

 9.       Virhe, vahinko tai varkaustapaukset

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle
vaunussa ilmenneestä virheestä tai vaunua kohdanneesta vahingosta /
varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus ensin poliisille.
Vuokranantaja antaa tämän jälkeen ohjeet toimenpiteistä joihin tapahtuneen
johdosta ryhdytään. Mikäli mahdollisessa törmäystilanteessa syyllisyys on
epäselvä, pitää asia ilmoittaa poliisille. Poliisille ilmoitetaan myös, mikäli
tapahtumasta on seurannut henkilövahinkoja tai jos on kyse eläinvahingosta.

Vuokraaja voi omatoimisesti korjata vaunua enintään 100
eurolla, mikäli vaunun turvallinen käyttö sitä edellyttää. Asianmukaista
kuittia vastaan vuokranantaja korvaa aiheutuneet kulut.

Mikäli kyseessä on liikennevahinko, tulee vuokraajan tehdä
vahinkoilmoitus ja palauttaa se vuokranantajalle. Vahinkoilmoituslomakkeita
löytyy ohjekansiosta. Mikäli syyllisyyskysymykset eivät ole yksiselitteiset, on
paikalle kutsuttava aina poliisi. Jos mahdollista, pitää silminnäkijöiltä ottaa
yhteystiedot ylös myöhempää lisäselvittelyä varten. Jos vuokraaja laiminlyö
edellä mainitut toimenpiteet, on hän viimekädessä yksin vastuussa aiheutuneesta
vahingosta.

10.   Sopimuksen purkaminen

Mikäli sopimus puretaan yli 21 vrk ennen luovutusta,
vuokrasumma palautetaan kokonaisuudessaan. Varausmaksu palautetaan vähennettynä
50 euron käsittelymaksulla.

Mikäli sopimus puretaan alle 21 vrk ennen ja yli 14 vrk luovutuksesta,
vuokrasummasta palautetaan 80 %. Varausmaksua ei palauteta. Mikäli sopimus
puretaan alle 14 vrk ennen luovutusta, myöskään vuokrasummaa ei palauteta.

11.   Sopimusta koskevat riidat

Ensisijaisesti erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluilla.
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa
vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Olen lukenut vuokrausehdot ja hyväksynyt ne.


Paikka ja aikaVuokranantaja                                                                                      Vuokraaja